Poppy holds up the empty ring box

Poppy holds up the empty ring box