Smokey with his rescuers via Facebook

Smokey with his rescuers via Facebook