Drake Grillo, Auburn Doubledays

Drake Grillo, Auburn Doubledays